24°   dziś 17°   jutro
Piątek, 29 września Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Polityka prywatności

Polityka Prywatności portalu Limanowa.in

Ochrona danych osobowych stanowi dla Limanowa.in najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Internetowego Limanowa.in jest ILMANOWA S.C. Janina Toporkiewicz Jakub Toporkiewicz – wspólnicy posiadają wpis do CEIDG, NIP: 7372153399 REGON: Wydawcą portalu jest Ilmanowa Spółka Cywilna, z siedzibą ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa, NIP: 7372153399 REGON: 120996914, adres e-mail: [email protected]. zwana dalej „Administratorem”.
 2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy użyte w niniejszej Polityce i rozpoczynające się z dużej litery (np. Administrator, Portal, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w regulaminie portalu dostępnego pod adresem: https://limanowa.in/regulamin....
 3. Dane osobowe Użytkowników Portalu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 6. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Portalu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

  

§2 CEL, ZAKRES  I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 3. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z odpłatnej usług świadczonych przez Usługodawcę, dochodzi do przetwarzania zebranych przez Administratora ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla sfinalizowania płatności. Operator systemu płatności posiada własne, nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach Portalu lub dokonania płatności. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy skutkuje odmową wykonania usługi i zawarcia tejże umowy z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem określonej umowy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda bądź konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

 

 §3 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 1. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 § 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH

ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: wyda[email protected]. albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne, w tym o rachunkowości.
 8. Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w § 5 niniejszej polityki przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem Portalu w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Użytkowników. Dane te to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Użytkownika, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której Użytkownik Końcowy odwiedził witrynę Wydawcy, zachowanie w witrynie wydawcy, takie jak czas przeglądania witryny Wydawcy przez Użytkownika, zachowanie użytkownika końcowego w treści na stronie wydawcy, udostępniane przez niego treści oraz przejawiane prze niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których Użytkownik używa do lokalizowania i odwiedzania witryny Wydawcy, informacje na temat korzystania przez Użytkowników z narzędzi (do wyszukiwania określonych treści w witrynie, bądź udostępniania treści)  oferowanych przez Partnerów Wydawcy a udostępnianych w witrynie Wydawcy. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji użytkowników.
 9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies,, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w § 5 niniejszej polityki.

  

§5 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin Portalu. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji użytkownika, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych na Portalu na innych stronach internetowych, w celu umożliwienia rejestracji oraz logowania na portalu z wykorzystaniem danych konta użytkownika z innych portali, oraz w celu umożliwienia dokonania Użytkownikowi płatności za określone usługi świadczone przez Administratora jako Usługodawcę.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies Zewnętrzne:
 1. Wykorzystując technologie Google, w tym Google Adsesne w celu wyświetlania za pośrednictwem Portalu kontekstowych reklam tekstowych, bannerów, reklam wideo oraz Gogle Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na witrynie Wydawcy i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://policies.google.com/pr...

Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.

 1. W celu prowadzenia analiz ukierunkowanych na dostosowanie witryny Wydawcy do oczekiwań Użytkowników i zapewnienia reklam dostosowanych do ich upodobań – poprzez technologię Adform (administrator cookies zewnętrznego: Adform z siedzibą w Danii) Więcej na ten temat tutaj: https://site.adform.com/privac...
 2. W celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). Więcej na ten temat tutaj:
 3. W celu świadczenia i optymalizacji usług reklamowych dostosowanych do potrzeb użytkownika poprzez technologię Yeld Riser (administrator cookies zewnętrznego: Yield Riser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Więcej na ten temat https://yieldriser.com/pl/;
 4. W celu umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za świadczone Usługi za pośrednictwem serwisu  Przelewy24  (administrator cookies zewnętrznego: PayPro oraz DialCom24 w Poznaniu). Więcej na ten temat tutaj: https://www.przelewy24.pl/poli...
 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
 1. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
 2. Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
 3. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 1. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Użytkownika bez żadnych ograniczeń.

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]