Wtorek, 20 sierpnia
Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabina

Ponowny przetarg na obwodnicę Chełmca

22.05.2019 07:33:00 top 2 2853

Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca, w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Obwodnica ma być fragmentem DK 28 na odcinku Zator- Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza.
 
Obwodnica Chełmca o dł. ok. 1.4 km powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu - wjazd do Chełmca od strony Limanowej) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul.  Marcinkowicka w Chełmcu), która będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza na terenie Nowego Sącza. Początek inwestycji ma miejsce na przygotowanym dla celów realizacji obwodnicy wlocie istniejącego ronda na DK nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec obwodnicy będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi początek  północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie:
- opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
- kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
- opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
- wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
- kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
- Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały i uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zgody, postanowienia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:
- 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
- 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

Oferty można składać do 25 czerwca 2019 r.
 
Poprzedni przetarg został unieważniony zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na to zadanie przez oferentów. Złożono do tamtego przetargu tylko dwie oferty. 


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in