Środa, 15 kwietnia
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

08.04.2019 08:26:00 top 17 7064

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie niezawieszania zajęć w szkołach i przedszkolach w czasie strajku nauczycieli. Komunikat publikujemy poniżej w całości.

"W związku z informacjami pojawiającymi się na stronach internetowych szkół, dotyczącymi możliwego postępowania dyrektorów w czasie planowanego strajku nauczycieli, Małopolski Kurator Oświaty wyjaśnia, że w jego ocenie brak jest podstaw do zawieszania zajęć w trybie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.), z samej tylko tej przyczyny, że w szkole odbywa się akcja strajkowa. Nie sposób bowiem uznać, że odbywający się strajk stanowi sam z siebie zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów, o których mowa w tym przepisie i tym samym przyczynę zawieszenia zajęć.

W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty przepis ten, oprócz wyraźnie wskazanych rodzajów sytuacji będących podstawą zawieszenia zajęć, dotyczy zdarzeń o charakterze żywiołowym, pogodowym, epidemicznym czy katastroficznym. Akcja strajkowa sama w sobie nie jest takim zdarzeniem – dopiero powstanie w jej czasie dalszych, niemożliwych do przewidzenia na etapie wcześniejszego planowania zastępstw okoliczności, mogłoby uzasadniać rozważenie zawieszenia zajęć. Takie sytuacje winny być jednak analizowane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przypadku.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować opiekę uczniom. Dyrektor może skorzystać z pomocy nauczycieli innych podmiotów organizujących pracę z uczniami takimi jak np. Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, może również zapewnić opiekę podczas zajęć organizowanych poza systemem lekcyjnym.

Rodzice uczniów, nie mogą być postawieni w sytuacji takiej, że ich dzieci pozostają bez opieki szkoły, zostali bowiem poinformowani co do organizacji pracy i dni wolnych od pracy szkoły, na początku roku szkolnego. Regułą jest współdziałanie wszystkich organów szkoły w harmonijnej opiece nad dzieckiem. Pozostawienie bez właściwej opieki dzieci może spowodować sytuacje dla nich niebezpieczne. Z tego też powodu wnoszę do dyrektorów szkół, aby bezwzględnie zapewnili opiekę swoim uczniom.

Z powyższych przyczyn Małopolski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że instytucja zawieszenia zajęć, o której mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.), nie może być traktowana jako systemowe rozwiązanie kwestii funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli." 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

(Fot.  Kuratorium Oświaty w Krakowie)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in