Czwartek, 23 stycznia
Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Fal­kowa moich marzeń

27.06.2016 09:23:51 0 790

Rozstrzygnięto I edycję konkursu plastycznego pt. „Falkowa moich marzeń”, zorganizowanego przez prze­wod­ni­czą­cego Zarządu Osie­dla Fal­kowa Artura Czer­nec­kiego oraz Wiolettę Chapko-Mię­cza­kow­ską, wycho­wawcę ze Świe­tlicy Śro­do­wi­sko­wej na Fal­ko­wej.

Komi­sja w skła­dzie: prze­wod­ni­czący – Kawa­ler Orderu Uśmie­chu, ceniony artysta pla­styk Sta­ni­sław Sza­rek, Artur Czer­necki – prze­wod­ni­czący Zarządu Osie­dla Fal­kowa i Wioletta Chapko-Mię­czy­kow­ska oce­niła prace zło­żone przez dzieci zamiesz­ku­jące osie­dle Fal­kowa.

- Tematem prac było poznanie przez zarząd marzeń dzieci, które na co dzień mieszkają w tej dzielnicy Nowego Sącza. Wpły­nęło wiele prac, komi­sja posta­no­wiła wyróż­nić 11, spośród któ­rych zostały wyło­nione trzy naj­lep­sze – mówi Artur Czernecki.

Wśród wszyst­kich prac naj­pięk­niej­szą oka­zała się praca Olgi Jur­kie­wicz (kl. IV), Mar­cina Micha­lika (kl. III), Szy­mona Miga­cza (kl. III).

Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe ufun­do­wane przez prze­wod­ni­czą­cego osie­dla Fal­kowa, który nie zapo­mniał nagrodzić wyróż­nio­nych uczestników: Mar­cina Micha­lika, Szy­mona Migacza, Małgorzatę Ligęza, Milenę Pop­ciak, Jana Rut­kow­skiego, Kingę Kap­tur­kie­wicz, Zofię Sie­dlarz, Alek­san­drę Król, Domi­nikę Sowę, Antoniego Zagó­row­skiego.

Orga­ni­za­to­rzy I Kon­kursu pla­stycz­nego „Fal­kowa moich marzeń”, skła­dają ser­deczne podzię­ko­wa­nie Sta­ni­sławowi Szar­kowi za pomoc w oce­nia­niu prac, gra­tu­lu­jąc jed­no­cze­śnie wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kursu pla­stycz­nego. Wszystkie nagrodzone prace zostaną oprawione i będą zdobić siedzibę zarządu przy ulicy Botanicznej 15.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in